Ús de cookies

Fem servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari. Més

Accepto
  banner-nuevo-horario-cat banner-calculadora-costos-cat


MODEL DE CLÀUSULA ARBITRAL PER A CONTRACTES

Per a la solució de qualsevol conflicte o qüestió litigiosa derivada d’aquest contracte o acte jurídic, inclosos els que d’aquests es derivin, així com la seva validesa, les parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, (TAB),-qualsevol que fos la seva denominació futura- a qui s’encomana la designació d’àrbitre o àrbitres i l’administració de l’arbitratge d’acord amb el seu Reglament vigent a l’inici de l’arbitratge”.


MODEL DE CLÀUSULA ARBITRAL PER A ESTATUTS DE SOCIETATS

1. Totes les qüestions i conflictes societaris, i tots els que se’n derivin, que es plantegin entre la societat i els seus administradors, liquidadors o socis, o qualsevol d'ells entre si, se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), sigui quina sigui la seva denominació en un futur, de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge, a qui s’ha d’encarregar la designació d'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge d'acord amb el seu reglament. Queden incloses, a títol merament enunciatiu, la impugnació d'acords socials, l'acció social i individual de responsabilitat contra administradors i les controvèrsies relatives a la convocatòria d'òrgans socials així com la dissolució i la liquidació de la societat.
2. El lloc de l'arbitratge serà el de la seu de la institució arbitral que l’administri, excepte que hi hagi acord en contra de les parts.
3. En cas que la societat sigui part en el procediment, es compromet a pagar puntualment la provisió de fons que li correspongui satisfer per cobrir els drets d'admissió i d’administració de la institució arbitral, així com els honoraris i despeses dels àrbitres.
4. La modificació o derogació d'aquest article exigeix les mateixes majories legals o estatutàries exigides per a la introducció d'una clàusula d'arbitratge estatutari.
”.


MODEL DE CLÀUSULA TESTAMENTÀRIA

Totes les controvèrsies que sorgeixin entre els causahavents del testador [OPTATIVAMENT: o entre aquests i els marmessors, comptadors partidors o administradors de l’herència designats per ell] per qüestions relatives a la distribució o administració de la seva herència amb exclusió d’aquells extrems que són legalment indisponibles per a la voluntat del testador i en l’estricta mesura en què ho siguin, se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, a qui s’encomanarà la designació de l’àrbitre o àrbitres i l’administració de l’arbitratge.
L’arbitratge compren totes les controvèrsies relacionades amb la interpretació, integració, aplicació i/o execució de les clàusules d’aquest testament, incloent les relatives a l’inventari i valoració dels béns, drets i obligacions que integren –o hagin d’integrar segons el judici d’algun dels interessats i no d’un altre o altres– el cabal hereditari”.