Ús de cookies

Fem servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari. Més

Accepto
  banner-nuevo-horario-cat banner-calculadora-costos-cat
 • L’inici de l’arbitratge genera el dret a percebre les costes detallades a continuació.
 • La presentació de la instància dóna lloc al pagament d’uns drets de registre.
 • El càlcul del cost de l’arbitratge es fa tenint en compte l’interès econòmic de les pretensions de les parts i inclou els honoraris de l’àrbitre i els drets d’administració del Tribunal Arbitral de Barcelona.
 • La modificació de la quantia de les pretensions comporta la modificació del cost, segons els càlculs que faciliti la Secretaria.
 • El cost de l’arbitratge es distribueix en parts iguals entre les parts instant/s i instada/es. No obstant això, qualsevol de les parts pot satisfer el pagament no efectuat per qui correspongui i reconèixer, si s’escau, el dret al seu reintegrament en el laude. Tot això sense perjudici del pronunciament que faci l’àrbitre sobre les costes.
 • Provisió de fons per a despeses. A més, cal dipositar una provisió de fons per cobrir les despeses i les bestretes derivades de la tramitació del procediment. Aquesta provisió inclou les comunicacions, les notificacions, els suports digitals, la protocol•lització del laude i altres despeses de tramitació; i no comprèn aquelles despeses en què poden incórrer les parts i els àrbitres derivades de les proves pericials, reprografia i altres.
 • En els assumptes de quantia indeterminada, el cost de l’arbitratge és de 15.000,00 €, sense perjudici d’una determinació ulterior de la quantia del procediment.
 • En cas que hi hagi tres àrbitres, el cost no es triplica sinó que es limita al doble del cost de l’ordinari, sense que això suposi inicialment un increment de la provisió de fons per a despeses.
 • La reconvenció, explícita o implícita, genera una nova aplicació de costes sotmesa a les mateixes normes que la pretensió principal. Per tal que es pugui admetre a tràmit la reconvenció, cal haver pagat el cost. No s’admet la reconvenció si la part reconvinent no està al corrent de pagament de la suma que li correspon respecte de l’acció principal.
 • Mesures cautelars: Als procediments de mesures cautelars s’aplicarà la mateixa tarifa que a l’àrbitre d’emergència. Les mesures cautelars sol·licitades dins del procediment arbitral queden exemptes del pagament de la taxa de registre.
 • El procediment abreujat (fast-track) té una bonificació del 30% del cost del procediment ordinari.
 • Àrbitre d’emergència: es pren com a base per al seu càlcul les tarifes establertes per a la totalitat del procediment arbitral, al qual s’ha d’aplicar un coeficient reductor del 50%, amb un màxim de 20.000 € i un mínim de 2.500 €.
 • Tots els imports estan subjectes als impostos legalment repercutibles.
 • Cal domiciliar el pagament al compte corrent del Tribunal Arbitral de Barcelona:
       Caixa Advocats (c/ Roger de Llúria, 104, Barcelona)
       Compte: ES53 3183 0803 1320 0035 7125

La normativa anterior entra en vigor en el termini de trenta dies a comptar de la seva publicació en el web corporatiu:
Data de publicació: 19 de març de 2014

Accedeixi a la Calculadora de Costos