Ús de cookies

Fem servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari. Més

Accepto
  banner-nuevo-horario-cat banner-calculadora-costos-cat

El TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA, reunit en sessió ordinària de la seva Junta de 18 de setembre de 2012, ha ACORDAT procedir a la destrucció dels expedients arbitrals finalitzats amb anterioritat a l'any 2007 per haver finalitzat el deure de custòdia i conservació que proclamen els art. 38.3 de la Llei d'Arbitratge 60/2003 i 33 del Reglament del TAB. S'adverteix a les parts intervinents en els esmentats procediments i els seus lletrats què disposen d'un termini d'UN MES a comptar des del dia següent a la publicació del present edicte per sol·licitar la devolució de la documentació original aportada als referits procediments o manifestar el que al seu dret convingui. Totes les despeses de devolució de documents seran a càrrec de la part sol·licitant.

Barcelona, 19 de setembre de 2012.

El President.